Back to all posts

July 18, 2023

Wing and FinnHEMS safely share the sky

  • , Finland
  • , Policy

Thumbnail
FinnHEMS ja drone-operaattori Wing jakavat ilmatilan turvallisesti 

Globaali dronekuljetusyhtiö Wing sekä Suomen lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava  FinnHEMS toteuttivat onnistuneesti yhteisen demonstraation 28. huhtikuuta Espoossa. Demonstraatio osoitti, että oikeilla järjestelmillä ja välineistöllä dronet ja helikopterit voivat jakaa saman ilmatilan turvallisesti. 

Helikoptereiden ja dronejen yhteistyö on hieman erilaista kuin dronejen ja muun miehitetyn ja miehittämättömän liikenteen. Esimerkiksi kaupalliset lentokoneet poistuvat välittömästi lähdön jälkeen niin sanotusta alailmatilasta eli alle 120 metristä eivätkä palaa sinne ennen viimeistä laskua, joka tapahtuu lentokentän ilmatilassa. Helikopterit sen sijaan voivat joissain tilanteissa lentää alle 120 metrissä ja samassa ilmatilassa Wingin dronejen kanssa, ja on tärkeä pystyä hallitsemaan näitä tilanteita. Yhteistyö helikoptereiden ja dronejen kesken on keskeinen kiinnostuksen kohde Suomessa ja kaikkialla Euroopassa - erityisesti nyt kun EU:n jäsenvaltiot ovat parhaillaan käyttöönottamassa U-space lainsäädäntöä. Lainsäädännöllä perustetaan  U-space -alueet, jossa UAS-operaattorit voivat lentää turvallisesti, rutiininomaisesti ja ennustettavasti yhteisessä ilmatilassa. Wing on aloittanut sertifiointiprosessin toimiakseen tulevaisuudessa U-spacessa U-spacepalveluntarjoajana. 

"Meidän päätavoitteemme yhteistyössä Wingin kanssa on ollut taata miehistön ja potilaiden turvallisuus helikoptereissa", kommentoi turvallisuus- ja laatujohtaja Tuomas Suominen FinnHEMSistä. "Olemme keskustelleet ilmatilan jakamisesta Wingin kanssa kahden vuoden ajan ja olemme iloisia, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen prosessista. Demonstraatio on onnistuneesti osoittanut Wingin kyvyn tunnistaa ja välttää helikopterimme", hän jatkaa.

Demonstraation aikana Wing osoitti, että mikäli FinnHEMSin helikopterit on varustettu lähettämään ADS-B-signaalia (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), Wing pystyy havaitsemaan ne useiden kilometrien päästä matalillakin korkeuksilla. Lisäksi Wing osoitti, että he pystyvät toimimaan sekunneissa, mikäli lääkärihelikopteri lähestyy Wingin toiminta-aluetta ja välttämään näin mahdolliset konfliktit luotettavasti.

“Meillä on erittäin pitkälle kehitetty U-space -vaatimuksia mukaileva liikenteenohjausjärjestelmä, jonka kautta PIC (Pilot-In-Command) voi valvoa muuten pitkälle automatisoituja dronejamme niiden toimitusoperaatioiden aikana. Globaalissa toiminnassamme etänä toimiva PIC voi vain muutamalla järjestelmän napsautuksella keskeyttää operaatiot tai tarvittaessa käskeä yhden tai useamman dronen laskeutumaan samanaikaisesti”, apulaispäälentäjä Juuso Kuronen Wingiltä kertoo.

”Yhteinen tavoitteemme FinnHEMSin kanssa oli löytää tapa tehdä saumatonta yhteistyötä siten, että heidän tiiminsä voivat keskittyä täysin ja yksinomaan omiin tehtäviinsä. Tämä demonstraatio osoitti, että järjestelmä toimii ja meidän dronemme voivat nopeasti väistää FinnHEMSin helikopterit", vakuuttaa Wingin yhteiskuntasuhdepäällikkö Titta Andersson-Bohren.

Päivän demonstraatiota oli seuraamassa myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. "Olemme tyytyväisiä siihen, että Wing ja FinnHEMS yhdessä etsivät ja testaavat keinoja yhteensovittaa miehitettyä ilmailua ja droneliikennettä turvallisesti. Tämä luo hyvää pohjaa dronekuljetuspalveluiden kehittymiselle sekä tulevaisuuden liikenteenhallintaratkaisuille", kommentoi ylitarkastaja Esa Stenberg Traficomilta.

___________________________________________________________________________

Wing tarjoaa drone-toimituksia. Wingin kevyiden, autonomisten kuljetusdronejensa avulla voidaan kuljettaa pieniä paketteja suoraan yrityksistä koteihin muutamissa minuuteissa. Tällä hetkellä kolmella mantereella toimiva Wingin toimitus on turvallista, kestävää ja helppo integroida olemassa oleviin toimitus- ja logistiikkaverkostoihin. Wing on osa Googlen emoyhtiötä, Alphabetia.

FinnHEMS on valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava valtionyhtiö, joka tekee turvallista, laadukasta ja tasa-arvoista ensihoitopalvelua Suomessa yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Heidän tärkein tehtävänsä on tuoda paikalle korkealaatuisia ensihoitolääkärin palveluita äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa. FinnHEMS tuottaa toimintaan lentävän henkilöstön, helikopterit, hälytysajoneuvot sekä tukikohdat.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä huolehtii siitä, että Suomessa on käytettävissä toimivat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Virasto on myös palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä ja tukee kestävää kehitystä.

___________________________________________________________________________

Wing and FinnHEMS safely share the sky

Wing, the global delivery drone operator, and Finnish Helicopter Emergency Medical Services, FinnHEMS, successfully completed a joint demonstration of low-level airspace deconfliction on 28 April 2023 in Espoo, Finland. The demonstration showed that with the correct equipment and systems in place, drones and helicopters can share the same airspace safely. 

The cooperation between helicopters and drones is slightly different in nature than the cooperation between drones and other crewed and uncrewed aircraft. Commercial aircraft, for example, immediately leave low level airspace, e.g. under 120 metres, upon takeoff, and then do not re-enter that airspace until their final descent, which occurs in an airport environment. While helicopters do not often fly below 120 metres, or in the same airspace as Wing drones, it is important to be able to manage those situations when they occur. Thus, it is a key point of regulatory interest in Finland and throughout Europe, as Member States progress the implementation of the U-space regulation, which consists of EU rules establishing a dedicated airspace for drones. Wing sees U-space airspace as an opportunity for UAS operators to fly safely, routinely, and predictably in shared airspace and is in the process of achieving U-space service provider certification. 

"The main goal for us is to guarantee the safety of our crew and patients onboard helicopters," commented Safety and Quality Director Tuomas Suominen from FinnHEMS. "We have discussed how to share the airspace with Wing extensively over two years and are happy to have achieved a common understanding on the process. The demonstration has successfully proven the ability of Wing to identify and avoid our aircraft," he continued.  

During the demonstration, Wing showed that when FinnHEMS helicopters are equipped and broadcast ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), Wing can detect the FinnHEMS medical helicopters from several kilometres away at low altitudes. In addition, Wing demonstrated that their operations can react in seconds when a helicopter approaches Wing’s operational area and avoid possible conflicts reliably. 

“We have a highly sophisticated system aligning to U-space traffic information requirements through which our pilot-in-command (PIC) can oversee our otherwise highly automated drones during their delivery operations. The PIC, which sits remotely across our global operations, can with only a few clicks on the system pause our operations or if need be, order one or several drones to land simultaneously,” Assistant Chief Pilot Juuso Kuronen, Wing explains. 

“Our common goal with FinnHEMS was to seamlessly cooperate with their pilots and operations, allowing their teams to fully focus on their missions. This demonstration shows how our drones can quickly yield to the FinnHEMS helicopters,” said Titta Andersson-Bohren, Local Policy and Community Affairs Manager for Wing. 

The Finnish Transport and Communications Agency, Traficom, followed the demonstration. “We are happy that Wing and FinnHEMS are together looking for and testing ways to coordinate manned aviation and drone traffic safely. This creates a good basis for the development of drone transport services and future traffic management solutions," commented Esa Stenberg from Traficom. 

___________________________________________________________________________

Wing offers drone delivery. Their fleet of lightweight, autonomous delivery drones can transport small packages directly from businesses to homes in minutes. Currently operating on three continents, Wing delivery is safe, sustainable, and easy to integrate into existing delivery and logistics networks. Wing is part of Google’s parent company, Alphabet.

FinnHEMS is a national state company responsible for medical helicopter operations, which provides safe, high-quality and equal first aid services in Finland in cooperation with welfare regions. Their most important task is to provide high-quality emergency medical services in sudden and life-threatening situations. FinnHEMS provides flying personnel, helicopters, emergency vehicles and bases.

The Finnish Transport and Communications Agency Traficom promotes the functionality and safety of the transport system and ensures that functional, safe and reasonably priced communication connections and services are available in Finland. The agency is also a service licensing, registration and control authority for traffic and communication. Traficom accelerates the development of digital society and supports sustainable development.